Thông tin dự án

Slimlinewarehouse

Gồm 2 website: 1 cho shop, 1 cho backend để quản lí đơn hàng, giao hàng, trả hàng và thanh toán.

Công nghệ sử dụng

  • Pyramid
  • Bootstrap css v5.x
  • Jquery
  • myql
  • Payment