Thông tin dự án

  • Loại: Fullstack
  • Khách hàng : Ben Phillipe
  • Ngày bắt đầu : 01/01/2024
  • Địa chỉ website: https://baleno.com

Ứng dụng web fullstack với django và reactjs

Liệt kê thông tin stock bằng cách tích hợp API và AI

Công nghệ sử dụng

  • Reactjs
  • django, django-rest-framework, django-channels
  • websocket
  • postgres
  • redis
  • cloudflare