Thông tin dự án

  • Loại: CMS
  • Khách hàng : Christian Fehr
  • Ngày bắt đầu : 01/10/2023
  • Địa chỉ website: http://ctechnology.io

Ctechnology.io

Cài đặt template cho django cms - Wagtail với tailwind css

Công nghệ sử dụng

  • Wagtail CMS
  • Django
  • Tailwind css
  • Postgres
  • docker, docker-compose